Algemene Voorwaarden

Artikel 1              Toepasselijkheid

1.1 Deze verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen, diensten en of verkoopovereenkomsten van De Jong Tuinplanten VOF.

1.2 De Jong tuinplanten VOF verwerpt uitdrukkelijk de toepasselijkheid van algemene voorwaarden die door opdrachtgever van toepassing worden verklaard en stelt deze voorwaarden hiervoor in de plaats.

Artikel 2              Aanbiedingen

2.1 De aanbiedingen van De Jong Tuinplanten VOF zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde tot aanvaarding worden herroepen of gewijzigd.

2.2 Aanbiedingen en prijsopgaven zijn gebaseerd op uitvoering van de opdracht onder normale werkomstandigheden en gebaseerd op de voorraad ten tijde van het verzenden van de aanbieding.

Artikel 3              Producten

3.1 Maat van de producten is onder voorbehoud van groei en weersomstandigheden.

3.2 Alle geleverde goederen blijven eigendom van De Jong Tuinplanten VOF, totdat bijbehorende factuur is voldaan.

3.3 Annulering door opdrachtgever is slechts mogelijk indien De Jong Tuinplanten VOF hierin toestemt.

3.4 In het geval dat De Jong Tuinplanten instemt met de annulering is het mogelijk dat hiervoor een procentuele vergoeding dient te worden overeengekomen in overleg. Dit in verband met de door De Jong Tuinplanten VOF gemaakte kosten plus evt. winstderving.

Artikel 4              Opdrachten

4.1 Overeenkomst tot levering met De Jong Tuinplanten VOF komen tot stand nadat de order schriftelijk is geaccepteerd en bevestigd of bij gebreke daarvan door de uitvoering van de opdracht van ons. De Jong Tuinplanten heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te verzenden na vooruitbetaling.

4.2 Bestellingen worden zo snel mogelijk geleverd met inachtneming van onze verwerkingsmogelijkheden en onze voorraden.

4.3 Wanneer levering is gedeelten is overeengkeomen, zal ieder deel als een afzonderlijke bestelling worden beschouwd voor de toepasselijkheid van deze leveringsvoorwaarden.

Artikel 5              Levering

5.1 Levering vindt plaats op Schanseind 1 4921 PM te Made, tenzij anders overeengekomen.

5.2 De afgehaalde of op transport gezette producten reizen op verantwoordelijkheid en risico van de klant.

5.3 Indien bij een afhaalopdracht de producten binnen de afgesproken termijn niet afgehaald zijn behouden wij ons het recht hiervoor aanvullende kosten in rekening te brengen.

5.4 CC karren en platen dienen direct bij aflevering omgewisseld te worden.

5.5 Als levertijd geldt de levertijd schriftelijk bevestigd door De Jong Tuinplanten VOF middels schriftelijke overeenkomst, opdracht of opdrachtbevestiging.

5.6 Alle producten worden door De Jong Tuinplanten VOF voorafgaand aan levering zorgvuldig beoordeeld door onze kwaliteitscontrole. Opdrachtgever is echter verplicht ontvangen producten zelf te inspecteren en te keuren.

5.7 Indien opdrachtgever niet binnen 3 dagen na ontvangst, middels opgave van redenen reclameert, is de levering onvoorwaardelijk aanvaard.

Artikel 6              Prijzen

6.1 Voor de door De Jong Tuinplanten VOF geaccepteerde opdrachten gelden de prijzen en voorwaarden welke schriftelijk zijn overeengekomen.

6.2 Prijzen gelden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, exclusief vervoer, verzending en/of verpakking.

6.3 Onze prijslijsten en prijsvermeldingen houden geen offerte in

6.3 Vermelde prijzen zijn exclusief BTW

6.4 Voor een boxpallet wordt € 20,- in rekening gebracht

6.5 De kosten voor een lage veenmanskist bedragen € 3,00. Voor een hoge veenmanskist bedraagt dit € 3,60

6.6 Af-tuin prijzen zijn enkel geldig Af-tuin. Alternatief geldende prijzen worden door De Jong Tuinplanten VOF berekent op basis van de schriftelijk afgesproken prijzen per Kar/Laag.

6.7 De Jong tuinplanten VOF heeft het recht om prijsstijgingen, waaronder inbegrepen prijzen van grondstoffen, door te bereken aan opdrachtgever.

Artikel 7              Betaling

7.1 Alle betalingen dienen binnen de wettelijke 30 dagen na factuurdatum te geschieden, zonder aftrek of verrekening, tenzij anders schriftelijk overeenkomen.

7.2 De Jong Tuinplanten VOF is ten allen tijde gerechtigd contante betaling, vooruitbetaling dan wel andere zekerheid voor de betaling te vorderen.

7.3 De Jong Tuinplanten VOF hanteert geen betalingskorting.

7.4 Indien opdrachtgever zijn verplichting tot betaling niet nakomt, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de Jong Tuinplanten VOF gerechtigd vanaf de factuurvervaldatum een vertragingsrente in rekening te brengen overeenkomstig de wettelijke rente.

7.5 Indien opdrachtgever zijn verplichting tot betaling niet nakomt is de Jong Tuinplanten VOF genoodzaakt de vordering uit handen te geven.

7.6 Alle aanvullende kosten hiervan, te weten gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en aanvullende rente komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 8              Aansprakelijkheid

8.1 De Jong Tuinplanten VOF aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het toepassen en/of gebruiken van de door haar geleverde zaken. Indien evt. vervolgschade toch aan De Jong Tuinplanten VOF toegekend kan worden beperkt zich dit tot de hoogte van het factuurbedrag.

8.2 Voor evt. vervolgschade nemen wij geen enkele verantwoordelijkheid.

Artikel 9              Retourname

9.1 De Jong Tuinplanten VOF accepteert geen retourname van haar producten tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

9.2 Transportkosten voor retourname van een meermalig fust zijn voor de klant.

Artikel 10            Toepasselijk recht

10.1 Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van De Jong Tuinplanten VOF toepasselijk zijn, zijn onderworpen aan het Nederlands recht.

10.2 Daar waar bovenstaande voorwaarden niet in voorzien, wordt er beroep gedaan op de geldende H.B.N. voorwaarden.